สหกรณ์ จ.พะเยา จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานการผลิตลำไยคุณภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานการผลิตลำไยคุณภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกลำไยบ้านต๊ำใน หมู่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค (ขายก่อนปลูก)  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (วันที่ 3 ) วันสุดท้ายของการฝึกอบรม เพื่อศึกษาดูงานการผลิตลำไยคุณภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกลำไยบ้านต๊ำใน หมู่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการบริหารจัดการกลุ่มด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อ (ขายก่อนปลูก) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา