พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือ สมาพันธ์ SME พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริมสาขา “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ” ให้กับผู้ประกอบกิจการ SME สมาชิกสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวรายงาน นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา และนายนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ

              นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันนี้ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยา ได้แก่ สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ หอการค้าจังหวัดพะเยา เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา ธนาคารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) จังหวัดพะเยา ธนาคารออมสินพื้นที่พะเยา การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โดยมุ่งมั่นเพื่อกระตุ้นผู้ประกอบกิจการให้มีการปรับตัวทางธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ จุดประกายทางความคิด เผยแพร่ความรู้ และชี้แนวทางให้ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดพะเยา ได้รับทราบถึงสถานการณ์ ทิศทางเศรษฐกิจและการค้าในภาพรวมของประเทศไทย และทิศทางเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัดพะเยา ให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับทราบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะมุ่งนำพาประเทศให้พ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง นโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รวมถึงภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ทั้งทางด้านความรู้ และแหล่งทุน รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่กำลังจะมีผลกระทบในอนาคตอันใกล้ คือ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่จะผ่านพื้นที่ 9 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดพะเยา อันจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาในอนาคต

ทั้งด้านการจ้างงาน ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการค้าชายแดน ด้านการลงทุน และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมปรับตัวเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เป้าหมายของการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล วัตถุประสงค์ กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการปรับตัวของธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการจะได้รับความรู้ ความคิด และแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงทักษะของตนเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตน และสามารถปรับปรุงธุรกิจของตนให้เป็น “ผู้ประกอบการ SME 4.0” ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์


แชร์ข่าวพะเยา