ปล่อยแถวระดมช่วยภัยแล้ง ราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา  ร่วมกับ จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดพะเยา หลังพบในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งน่าจะทวีความรุนแรง

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย พลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผ็บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง ต่างร่วมกันทำการปล่อยแถว ขบวนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการราษฎร์รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ที่ บริเวณ มณฑลทหารบกที่ 34 หลังหน่วยงานในพื้นที่ 27 หน่วยงานได้ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

         ทั้งนี้จากสภาพอากาศร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในห้วงที่ผ่านมา  ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมาก  บางพื้นที่ต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน  เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองของรัฐ เป็นประจำทุกปี  ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับ 27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการรัฐ ราษฎร์รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารตลอดจนมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 และมณฑลทหารบก ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ ร่วมกับจังหวัดพะเยา , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , เทศบาลเมืองพะเยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดกำลังพลรถบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำน้ำ อันมีความจำเป็น ต่อการดำรงชีพ เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงหน้าแล้งนี้ ซึ่งในปีนี้ได้มีการคาดการณ์กันว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่น่าจะทวีความรุนแรงเนื่องจากในปีนี้ทางจังหวัดพะเยา สามารถกักเก็บปริมาณน้ำได้น้อยมาก จึงจะส่งผลกับผู้ใช้น้ำในฤดูแล้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา