อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่รางวัล สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

แชร์ข่าวพะเยา

             วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้ารับรางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เนื่องในวันสตรีสากล โดยพิจารณาจากผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ที่ควรได้รับการคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น พร้อมได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ผลงานเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

–           THE Impact Ranking 2020 ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับที่ ๑๑ ของประเทศไทย จากการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านงานวิจัย ๒. ด้านการเผยแพร่ และ ๓. ด้านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน SDGs ของมหาวิทยาลัย

–           ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาทำเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้นิสิตในมหาวิทยาลัยและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรอย่างลงตัว

–           สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ๑ คณะ ๑ สัญลักษณ์ความสำเร็จ สู่ โครงการ ๑ คณะ ๑ ชุมชนนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านการบริการวิชาการ งานวิจัย พร้อมสร้างมูลค่าภูมิปัญญา สู่สายตาประชาคมโลกอย่างสร้างสรรค์

–           สนับสนุนการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการทอผ้า เพื่อทำให้ผ้าทอของจังหวัดพะเยา ผ่านการสร้างคุณค่าบนชุดครุยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา

–           รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลรณรงค์ส่งเสริมและสืบสานความเป็นไทยด้วยการแต่งกาย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่นในมหาวิทยาลัยพะเยา

 ในการนี้กระทรวงแรงงาน จึงมอบโล่รางวัล สตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รางวัลสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


แชร์ข่าวพะเยา