สว.ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      สว.ลงพื้นที่พบปะประชาชนจงหวัดพะเยา พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ในระหว่างวันที่ 11 และ 12 มี.ค.64

      วันที่ 11 มีนาคม 2564 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1 พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายณรงค์ อ่อนสอาด คณะกรรมการ และสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน การลงพื้นที่ครั้งที่ผ่านมา พร้อมรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า การดำเนินงานด้านการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศประจำปีงบประมาณ 2564 และสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยกำหนดลงพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 11 และ 12 มี.ค.64 โดยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วย นายเทวาปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและ รายงานผลการดำเนินงาน

     จากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้ติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียน เกี่ยวกับกิจกรรมของสภานักเรียนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความรู้และการส่งเสริมเยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บนพื้นฐานด้านการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด ภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1 กล่าวว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอกลุ่มศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและสื่อมวลชนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นวิธีที่ได้เข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากชุมชนสังคมและระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสังคมที่มีความสงบสุขประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปรองดองและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านบนพื้นฐานการบนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมกันนี้ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ยังได้เน้นย้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีหากจังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันของประเทศเพื่อนบ้านด้วย  โดยในวันพรุ่งนี้(12 มี.ค.) คณะฯ กำหนดลงพื้นที่ชุมชนบ้านร่องไฮ  มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาลมหายใจพะเยา และชุมชนบ้านสันป่าม่วง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย..


แชร์ข่าวพะเยา