ประชุมเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางวิภารัตน์ สันถนอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยมีนายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานในที่ประชุม


แชร์ข่าวพะเยา