เดินหน้าวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสร้างอาคารด่านถาวรบ้านฮวก

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบริเวณด่านบ้านฮวก หลังรัฐบาลได้ยกฐานะให้เป็นด่านถาวร แต่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการสร้างอาคารได้ เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและต้องทำการศึกษา EIA โดยคาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ปี 2567  จึงจะสามารถแล้วเสร็จในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะทำให้จังหวัดพะเยาและประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายวิรุฬ สิทธิวงศ์นายอำเภอภูซาง รวมทั้งนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องร่วมกันเข้ารับฟังแนวทางทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยามีด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก และเป็นจุดการค้าชายแดนที่สำคัญ และมีความประสงค์ที่จะพัฒนาให้สามารถดำเนินการเข้าออก และแลกเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรให้มีความคล่องตัวในการบริการ CIQ (Customs Immigration Quarantine) ในฐานะด่านชายแดนถาวร ทางจังหวัดพะเยาโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่อาคารด่านชายแดนภูซาง โดยมีการวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านฮวก กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกำหนดโครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านฮวก ให้รองรับการเปิดเป็นด่านชายแดนในอนาคต และได้ออกแบบก่อสร้างอาคารด่านพร้อมส่วนประกอบ และจะดำเนินการก่อสร้างแต่เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวร ตั้งอยู่ในพื้นที่กันออกจากอุทยานแห่งชาติภูซาง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562  กำหนดให้โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ทุกขนาด ให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ และดำเนินการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 จากคณะรัฐมนตรีต่อไป

      ในการนี้ ทางจังหวัดได้รับพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดการประชุมชี้แจงเปิดตัวการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขึ้น เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งให้ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ ที่ตั้งของโครงการ วัตถุประสงค์ ในการดำเนินโครงการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ซึ่งทางสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ระบุว่า  ในวันนี้ทางโยธาธิการและผังเมืองได้มีการเริ่มที่จะศึกษาแนวทางการที่จะก่อสร้างอาคารถาวรของด่านชายแดนบ้านฮวก ดังกล่าว ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาในการศึกษาและการดำเนินการตามขั้นตอนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ปี พ.ศ.2567 การก่อสร้างดังกล่าวก็จะสามารถแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้จังหวัดพะเยาและประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์อย่างมากเนื่องจากด่านชายแดนบ้านฮวก ดังกล่าวนั้นเป็น พื้นที่มีการเชื่อมต่อกับทาง สปป.ลาวและประเทศจีน ในลักษณะที่มีระยะทางใกล้และเดินทางสะดวก ซึ่งต่อไปเส้นทางดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการที่จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวและการค้าขายของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี และถือว่าด่านชายแดนดังกล่าวนั้นจะทำให้จังหวัดพะเยา จะไม่เป็นเมืองผ่านต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นเมืองท่า ที่รองรับในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา