กรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมติดตามโครงการการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางสุมิตรา อภิชัย ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15,16 เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แนะแนวทาง การดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับและติดตามโครงการ ปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม

     ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายของโครงการคือ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด


แชร์ข่าวพะเยา