จังหวัดพะเยาจัดประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยาจัดประชุมร่วมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคจังหวัดพะเยา เพื่อกำกับติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังโรค การค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ การจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ที่ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา   นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔   โดยประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคจังหวัดพะเยา (ศปก.จ.พะเยา) การประชุมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังโรค การค้นหาผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา การเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และการติดตามการเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก เพื่อกำกับให้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

การรับทราบ การรายงานการจัดกิจกรรม สายน้ำแห่งกว๊านพะเยา  ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔   รวมทั้งการซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย  ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นจังหวัดต้นทางที่ขอเคลื่อนย้ายและจังหวัดปลายทางที่รับเคลื่อนย้าย   นอกจากนี้ในที่ประชุมยังกำชับให้ช่วยสื่อสารให้ประชาชนชาวพะเยา  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการหลักเพื่อชีวิตปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด19  ( อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ ) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา