สหกรณ์จังหวัดพะเยา ประชุมแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรครั้งที่ 2/2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยา ประชุมระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อประมวลข้อบกพร่อง และแนะนำแนวทางในการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ อัยการจังหวัดพะเยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ร่วมพิจารณาการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 12 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา