สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

    สหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ.สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ ระดับอำเภอ เสนอมาเพื่อพิจารณา รวม 9 อำเภอ 57 แปลง และไม่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 7 แปลง คงเหลือ 50 แปลง  รวมขออนุมัติโครงการ วงเงินที่ได้รับจัดสรร 156,657,939 บาท และวงเงินที่เสนอขออนุมัติ 137,562,265 บาท โดยแยกเป็น หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าในพื้นที่ คือ กรมการข้าว 28 แปลง 80,130,096 บาท , กรมส่งเสริมการเกษตร 21 แปลง 56,713,269 บาท และ การยางแห่งประเทศไทย 1 แปลง 718,900 บาท ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 200 ปี สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา