สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมประชุมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

แชร์ข่าวพะเยา

      สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมประชุมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

     วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสุพาพร ใจทน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐอื่น ชุมชนและภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ในการป้องกันหมอกควันไฟป่า รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการและ road map ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านต้นแบบ เกษตรปลอดควัน เกษตรปลอดภัย เกษตรปลอดสาร และการถอดบทเรียนและภูมิปัญญาของหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อเจียระไนภูมิปัญญา และขยายผลความสำเร็จแก่ชุมชนอื่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบบ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา