กิจกรรม Pitching & Demo Day

แชร์ข่าวพะเยา

     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม Pitching & Demo Day ภายใต้คอนเซ็ป “GO TO LION KING” ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ที่กำลังจะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมมืออาชีพ ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เปรียบเสมือนเวทีในการแสดงศักยภาพ และความพร้อมของธุรกิจกลุ่ม Startup ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในด้านต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย Business Brotherhood For Innovative Startup ภายในกิจกรรมมีการจัดบูธแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจ ผู้ร่วมลงทุนได้รับชมผลงานทางธุรกิจ

โดยผู้ประกอบการธุรกิจ Startup จากมหาวิทยาลัยพะเยา 8 ราย ได้แก่ 1.บริษัท กาญจน์ ฟินเทค จำกัด G Cash Calculator เครื่องคิดเลขอัจฉริยะ 2.บริษัท อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด เครื่องแนะนำการกดปั๊มหัวใจ 3.มีสิทธิ ME SiTTHi เว็บแอพพลิเคชั่นระบบการให้บริการคำปรึกษา ตรวจสอบสิทธิทางสังคมต่างๆ 4.ICM อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประเมินสภาพน้ำอัตโนมัติ 5.ZERVICE แพลทฟอร์มรวบรวมช่างคอมพิวเตอร์ฝีมือมาตรฐานภายใต้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม 6.บริษัท ภาษาดี ดอทคอม จำกัด แอพพลิเคชั่นฝึกออกเสียงภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีปัญหาการออกเสียง 7.Caring Guide เว็บไซต์แพลทฟอร์มด้านการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร 8.Farm Passion ระบบสมาร์ทฟาร์มแบบติดตั้งเอง  และผู้ประกอบการธุรกิจ Startup จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 ราย ได้แก่ 1.Massder แอพพลิเคชั่นนัดหมายหมอนวดเชิงรักษา 2.บริษัท เอ็มเฟส โซลูชั่น จำกัด แพลตฟอร์มตัวกลางในการเช่าสินค้า 3.บริษัท ออเธนทิค จำกัด แพลตฟอร์มระบบ Legist Checker 4.บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด แอพพลิเคชั่นรวบรวมที่พักฟาร์มสเตย์ โฮมสเตย์ 5.Gemstore-TH เว็บแอพพลิเคชั่นประเภทแพลทฟอร์ม E-commerce 6.บริษัท ไทยบิสซิเนส ซอฟแวร์ จำกัด ระบบซอร์ฟแวร์สำหรับธุรกิจหลายประเภท 7.หจก.เด็กดีไซน์ แพลทฟอร์มรวบรวมข้อมูลความรู้ศิลปะ

    นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อชิงเงินรางวัลในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยญชาญด้านเศรษฐกิจ ดิจิทัล และ Startup แนวหน้าของประเทศ นำโดย คุณราเมศวร์ ศิลปพรหม ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association / CEO/Co-Founder, Ztrus คุณพงษ์ศักดิ์ ลิมป์พรพิพัฒน์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA และคุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ CEO & Co-founder บริษัท ฟิกซิ จำกัด ร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการในครั้งนี้

โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของบริษัท ภาษาดี ดอทคอม จำกัด พร้อมเงินรางวัลเพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มีสิทธิ ME SiTTHi พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บริษัท กาญจน์ ฟินเทค จำกัด พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และรางวัลชมเชยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ Startup อีก 5 รางวัล รางวัลละ 5000 บาท


แชร์ข่าวพะเยา