รพ.พะเยาประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

        คณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด19 ก่อนให้บริการแก่บุคลากรด่านหน้าและอสม.เข็มที่ 1 ภายในวันที่ 9 เมษายนนี้

          ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการมอบหมายให้  นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยาและคณะทำงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 / 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  โดยมีนายแพทย์สมภพ เมืองชื่น   รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ในฐานะ มิสเตอร์โควิดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมด้วย   ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จะกระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรด่านหน้าและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้บุคลากรด่านหน้าและอสม. จำนวน 900 คน โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่หนึ่ง พร้อมกันทั้งจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เมษายน 2564  จากนั้นได้ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด19 ในทุกทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการให้บริการวัคซีน เพื่อรองรับแผนการกระจายวัคซีนรอบใหม่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังคำขวัญ “ เปิดประเทศเมื่อทุกคนปลอดภัย ร่วมใจฉีดวัคซีน และ ฉีดวัคซีนช่วยชาติ ให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับประเทศ ”


แชร์ข่าวพะเยา