ท้องถิ่นจุน เตรียมประเมินศูนย์เด็กเล็ก

แชร์ข่าวพะเยา

นายโกสินทร์ แสงสะอาด  ท้องถิ่นอำเภอจุน  เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมกรมปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานดำเนินงานและในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

และเพื่อเป็นการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด้กเล็กฯมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอจุน ประกอบด้วย

            1.นายวัชระ  ศรีคำตัน ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ

            2. สาธารณสุขอำเภอจุน                                  กรรมการ

            3. นางลักษณา  จันธิมา  ผอ.ร.ร.อนุบาลจุน     กรรมการ

            4. นางสาวจันเพ็ญ อนุมา  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ

            5. นายโกสินทร์ แสงสะอาด ท้องถิ่นอำเภอจุน กรรมการและเลขานุการ

ในการดำเนินงานดังกล่าว ได้เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาของท้องถิ่น และผู้แทนศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ 7 ตำบล มาร่วมวางแผนและกำหนดวันนิเทศติดตามการดำเนินการด้วย


แชร์ข่าวพะเยา