กวีปากกาทอง

แชร์ข่าวพะเยา

อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ “สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง” ประจำปี 2562

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตวิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ “สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง” ประจำปี 2562 ณ ห้องโอราฬโรจน์ อาคาร 38 อาคารโอราฬโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดขึ้นโดย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจและส่งเสริมให้เยาวชนไทย ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสืบสานการประพันธ์บทร้อยกรอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ และที่ปรึกษาศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ เป็นประธานโครงการและพิจารณาตัดสินผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

โดย นางสาววิจิตรา ศรีเกต นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้ารับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร “กวีปากกาทอง” ประจำปี 2561 จากผลงานประพันธ์ “นักเดินทางเทียนไข”


แชร์ข่าวพะเยา