รพ.พะเยา ประชุมเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก 165 โดส เน้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.

แชร์ข่าวพะเยา

     นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลพะเยา และเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา   เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม แผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ที่มาในเดือนเมษายน นี้

ซึ่งได้รับจัดสรรโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นของบริษัท SINOVAC จำนวน1,800  โดส  และโรงพยาบาลพะเยาได้รับจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาจำนวน 165 โดส ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในการบริการวัคซีนเฟสแรก ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และ อสม. ซึ่งได้ลงทะเบียนรับวัคซีน  พร้อมกำหนดจุดบริการ 8 จุด ใช้เวลา 5-7 นาที รอสังเกตอาการหลังฉีด 30 น่าทีหลังฉีด  ลงทะเบียนผ่านไลน์หมอพร้อม โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1  ในวันที่ 8 เมษายน 2564 สถานที่ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาล


แชร์ข่าวพะเยา