จ.พะเยา ประกอบพิธีเนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 64

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 64 แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  

      วันที่ 6 เมษายน2564  นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวพะเยา  ประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564   เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ  

      สำหรับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยะบุรุษ ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทรงจัดระเบียบการปกครอง ด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์ และชอบด้วยยุติธรรม ทรงอาราธนาคณะสงฆ์ ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์ พร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา อาทิ วรรณกรรมและงานศิลปหัตถกรรม อันงดงามเป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมา ด้วยเหตุนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ ได้ศึกษาถึงพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการแล้ว จึงพร้อมใจกัน ถวายพระราชสมัญญาว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


แชร์ข่าวพะเยา