โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการ ICS หลังซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ICS กรณีอุบัติภัยหมู่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและถอดบทเรียน After Action Review:AAR  การซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่หมู่เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ในระบบบัญชาการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Incident Command System:ICS) เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์ บทบาทหน้าที่ของตนเอง ลดความซ้ำซ้อน

การรายงานตัวและข้อมูลผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตต้องชัดเจน และครอบคลุม ตลอดทั้งการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา