PEA พะเยาประชุมทบทวนคณะบริหาร Green office ครั้งที่1/2564

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาประชุมทบทวนคณะบริหาร Green office ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น4 PEA พะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ เป็นประธาน ในการประชุมทบทวน คณะผู้บริหารและคณะทำงาน ในการดำเนินงานกิจกรรม Green office PEA พะเยา ครั้งที่1 ประจำปี 2564 เพื่อประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น4 PEA พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา