เปิดศูนย์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21

แชร์ข่าวพะเยา

       โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยาทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยมีนาย วรวิทย์ บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ในครั้งนี้

    นายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกล่าวว่าในยุคปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี นับเป็นความท้าทายต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาในศตวรรษที่21

และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในโลกศตวรรษที่21ได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ทันยุคสมัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ทำให้มีทักษะชีวิตในการทำงาน คิดเป็นทำเป็น และแก้ปัญหาได้   ซึ่งศูนย์การเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ถือเป็นการหล่อหลอมให้นักเรียนมีสมรรถนะ ที่สำคัญทำให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อการฝึกทักษะชีวิตและการมีงานทำต่อไปในอนาคต


แชร์ข่าวพะเยา