ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี(ด้านการเกษตร)ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 (นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์) พร้อมด้วยนางอัศนีย์ญา  บุษบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา  ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี (ด้านการเกษตร) ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบก มีองค์ความรู้ด้านการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) สามารถทำการเกษตรไว้เพื่อบริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และที่สำคัญคือสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ขยายสู่กำลังพล และชุมชนที่มีความต้องการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา