จ.พะเยา เปิดศูนย์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2564

แชร์ข่าวพะเยา

 จังหวัดพะเยา  แถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2564 จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2564  “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2564 จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

      โดยนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รณรงค์ขอให้ประชาชน อยู่กับบ้าน หรืออยู่ภายในหมู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกครานต์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย  โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย  5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 จังหวัดพะเยา อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง  โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการมาตรการเชิงรุก แบบเคาะประตูบ้าน และใช้กลไกด่านครอบครัว ในการควบคุมความเสี่ยงรวมทั้งการจัดทำประชาคมชุมชนหมู่บ้าน  จัดตั้งด่านชุมชนในพื้นที่  เตรียมความพร้อมในพื้นที่ ที่มีการสัญจรและการท่องเที่ยวทางน้ำ จัดตั้งจุดตรวจ 18 จุดในพื้นที่ 9 อำเภอ ทั้งนี้ได้นำแนวทางการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดำเนินการควบคู่ด้วย  มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และสภาพแวดล้อม โดยมีการสำรวจตรวจสอบสภาพถนนจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย  ปิดจุดกลับรถบนถนนทางหลวงหมายเลข 1 จำนวน 6 จุดได้แก่จุดกลับรถสุสานแม่กาโทกหวาก จุดกลับรถบ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ที่ 5 จุดกลับรถแยกหน้าแม็คโคร จุดกลับรถแยกร่อง 5 2 จุด และจุดกลับรถหน้าปั้มปตท.ร่องห้า

     นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ กำกับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง ให้มีความปลอดภัยรวมทั้งพนักงานขับและพนักงานประจำรถโดยสารระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์  รวมทั้งรณรงค์การเปิดไฟเพิ่มทัศนวิสัย  มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายจราจร ตามมาตราตามมาตรการ 10 รสขม อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ  และมาตรการด้านการช่วยเหลือ หลังการเกิดอุบัติเหตุ มีการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการระบบการติดต่อสื่อสารของโรงพยาบาลรัฐ 9 แห่งในจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา