โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการระบบบัญชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ICS

แชร์ข่าวพะเยา

               ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS ให้ทุกบทบาทหน้าที่ทุกภารกิจ ทุกระดับ เตรียมความพร้อม รับสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ (ระลอก 3) เตรียมความพร้อมรับมือกับบุคคลต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพะเยา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาวนี้

พร้อมทำแผนรองรับการจัดบริการในภาวะฉุกเฉิน ทั้งการตั้งรับในสถานบริการสาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการ จัดที่นั่งบริการสำหรับผู้ป่วย เน้น social distancing จัดห้องแยกโรคกรณีผู้เข้าข่ายสงสัยเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในการป้องกันตนเอง ชุมชน สังคมในพื้นที่ การรายงาน การบัญชาการเหตุการณ์ การปฏิบัติการ รวมทั้งแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ เตรียมทีมประเมินด้านสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ป่วย ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและควบคุมโรคได้ทันท่วงที เน้นบุคลากรสาธารณสุขเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมหน้ากากอนามัย100% ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและอยู่ในสังคม หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร เลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนด้วย ขอให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา