รพ.พะเยา ประกาศ เรื่องการปรับการให้บริการ

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา  สำนักงานปลัดกระทรวงสารารณสุข  PHAOYAO HOSPITAL

ประกาศโรงพยาบาลพะเยา  เรื่อง การปรับการให้บริการตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20191COVID-19)ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลพะเยา และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลพะเยาจึงขอเรียนปรับงานบริการให้ทราบดังนี้

1. ลดบริการผู้ป่วยนอกทั้งคลินิกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน

2. งดผ่าตัด และ หัตถการ ที่ไม่จำเป็น ยกเว้น รายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพะเยาจะดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อผู้ป่วยทุกท่านได้รับการบริการ

ที่เหมาะสม และ ขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังโรงพยาบาลฯ

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติม หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถามได้ที่: 054-409300  ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย จาก โรงพยาบาลพะเยา

งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา