จ.พะเยา ลงพื้นที่ออกตรวจห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

แชร์ข่าวพะเยา

     นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการตรวจตรากวดขันสถานประกอบการคล้ายสถานบริการฯในพื้นที่

     วันที่ 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการตรวจตรากวดขันสถานประกอบการคล้ายสถานบริการฯในพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของจังหวัดพะเยา รวมถึงการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และ ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1405/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยห้ามใช้สถานที่ในสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นๆทุกแห่งในจังหวัดพะเยา เว้นแต่ในเคหะสถานของตนเอง เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 เม.ย. 2564 เป็นเวลา 14 วัน โดยได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดพะเยาอย่างเคร่งครัด

ผลจากการลงพื้นที่ไม่มีการฝ่าฝืนตามข้อสั่งการฯแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการฯ เป็นอย่างดี สถานประกอบการส่วนใหญ่ได้ปิดให้บริการในช่วงนี้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา