สหกรณ์จ.พะเยา จัดกิจกรรม โครงการชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวปาณิสรา ใหม่ต๊ะ  พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 จัดโครงการขึ้น ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์แม่จว้าใต้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวครบวงจรบ้านใหม่ดง เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืนการบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านร่องปอ ตำบลดงเจน  อำเภอเมืองพะเยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีสมาชิกกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านร่องปอ เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย


แชร์ข่าวพะเยา