ม.พะเยา ตั้งจุดเข้า-ออก ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโรคโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สําหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป โดยขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตสแกน QR Code ผ่านระบบ “มพ.ชนะ” ทุกครั้ง ก่อนเข้าและออกพื้นที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจเช็คการเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดจุดผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย และประกาศการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)  ดังนี้

1. จุดผ่าน เข้า -ออก มหาวิทยาลัย

– หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

– ประตูศรีโคมคำ

2. การเดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

 ให้กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยโดยกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://dev.citcoms.up.ac.th/up_ticket/Main/DefaultPage/Login.aspx หรือโดยการสแกน QR-Code

4 ขั้นตอนควรทำ ก่อนเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

            1. Scan QR ขอเข้า มพ. ได้ใบอนุญาต Capture ไว้

            2. แสดงใบอนุญาต ต่อเจ้าหน้าที่ ที่จุดผ่านเข้าออก และ หน้าอาคารที่จะเข้าออก

            3. Scan QR มพ.ชนะ เพื่อบันทึกการเข้าออกมหาวิทยาลัย และ หน้าอาคาร

            4. แสดงหน้า มพ.ชนะ ต่อเจ้าหน้าที่ ที่จุดผ่านเข้าออกและ หน้าอาคารที่จะเข้าออก

สำหรับมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยได้กำหนดภาระงาน วิธีการ ติดตามผล การดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป ส่วนงานหรือหน่วยงานสามารถติดตามภาระงานที่มอบหมายสำหรับบุคลากรในสังกัดที่ต้องปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง สามารถใช้ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (UPWFH) สแกน QR Code Line Official Account  ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกเขตพื้นที่ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-Tกล่าวคือ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือการจดบันทึกข้อมูลทดแทน ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด


แชร์ข่าวพะเยา