ม.พะเยา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำ สำรวจเส้นทางน้ำรองรับน้ำในฤดูฝน

แชร์ข่าวพะเยา

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการไหลของน้ำ จัดหาพื้นที่ในการระบายน้ำ ในช่วงฤดูน้ำฝนจะมาถึงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดการระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เบื้องต้นได้ลงสำรวจบริเวณรอบอ่างหลวง ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหลักของมหาวิทยาลัย และมีแผนในการดำเนินการในเร็วที่สุด เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้มีแหล่งน้ำที่สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอ

พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอบถามความเรียบร้อย รวมไปถึงระบบขนส่งนิสิตและบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและนิสิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา