นมัสการชมความสวยงามพระเจ้าล้านตื้อพุทธรูปสวยที่สุดในล้านนา

แชร์ข่าวพะเยา

วัดศรีอุโมงค์คำ หรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่า “วัดสูง” ในเขตพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามอีกวัดหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ที่สำคัญยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พระเจ้าแสนแซ่ หรือพระเจ้าล้านตื้อ ที่ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีบุคลิคลักษณะสวยงามที่สุดในล้านนา

พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อดีตเจ้าคณะจังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าชมความงดงาม ของวัดศรีอุโมงค์คำ ซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่ ที่สำคัญของจังหวัดพะเยาอีกวัดหนึ่ง ที่มีความสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว และที่สำคัญยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนแซ่ หรือพระเจ้าล้านตื้อ ที่ถือเป็นพระพุทธรูปสำริด ที่มีความงดงามที่สุดในล้านนา หรือชื่อทางการของพระพุทธรูปองค์นี้คือ “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก มีพระวรกายอวบอิ่ม สีทองงามอร่าม พระพักตร์ดูอมยิ้มอยู่ตลอดเวลา และมีเอกลักษณ์ทางศิลปะของชาวภูกามยาวแต่อดีต

โดยพระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เล่าว่า วัดศรีอุโมงค์คำแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดพะเยา มีพระเจ้าล้านตื้อ ประดิษฐาน ซึ่งพระเจ้าล้านตื้อแต่ก่อนได้มาจากบริเวณศาลหลักเมือง ซึ่งในขณะนั้นมากกว่า 500 ปี พะเยาหรือภูกามยาว สำหรับพระเจ้าล้านตื้อองค์ดังกล่าว ก็ได้ถูกค้นพบ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเป็นปูนเคลือบทองสำริดเอาไว้ และชิ้นส่วนขององค์พระจะสามารถถอดประกอบได้ โดยจะมีแซ่ (ภาษาล้านนา) หรือสลัก เป็นส่วนประกอบแทบทั้งองค์ จึงเรียกชื่อเดิมว่าพระเจ้าแสนแซ่ (หรือแสนสลัก) ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยสดงดงาม ถูกบุคลิคลักษณะสวยงามที่สุดในล้านนา ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงลักปิดทองอย่างสวยงามไม่เห็นแซ่หรือสลักดังกล่าวและมีชื่อเป็นพระเจ้าล้านตื้อ ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดหาที่เปรียบเทียบไม่ได้

     สำหรับวัดศรีอุโมงค์คำ ดังกล่าว เป็นวัดตั้งอยู่ในเนินสูงทั้งเจดีย์และพระอุโบสถ ทำให้วัดสูงเด่นสง่าและมองเห็นได้เด่นชัด วัดศรีอุโมงค์คำ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2389 โดยชื่อวัดศรีอุโมงค์คำ นั้น มีความหมายตามสถานที่ตั้งดังนี้ คำว่า “ศรี” หรือที่ล้านนาอ่านว่า “สะ-หรี” หมายถึง ต้นโพธิ์ หรือ ความเป็นมงคล ส่วนคำว่า“อุโมงค์” หมายถึงอุโมงค์ หรือถ้ำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าใต้ฐานโบสถ์ของวัดแห่งนี้ มีถ้ำหรืออุโมงค์อยู่ และคำว่า “คำ” หมายถึง ทองคำ วัดศรีอุโมงค์คำ มีวิหารหลังเก่าที่สร้างขึ้นในปีจุลศักราช 1237 สัปตศก เจ้าหลวงอริยะซึ่งลงไปรับสัญญาบัตรกลับมาครองเมืองพะเยาได้ก่อสร้างวิหารของวัดนี้ขึ้น แต่ภายหลังถูกรื้อออกไป สันนิษฐานว่าอาจเป็นวิหารหลังที่เหลือร่องรอยเพียงฐานของวิหาร สิ่งสำคัญของวัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร คือฐานวิหารเก่า ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างที่แน่ชัด และภายในพระอุโบสถของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาอีกองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมากในล้านนา เรียกกันว่า “พระเจ้าล้านตื้อ” หรือพระเจ้าแสนแซ่ ชื่อทางการของพระพุทธรูปองค์นี้คือ “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์” มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก พระเจ้าล้านตื้อมีพระวรกายอวบอิ่ม สีทองงามอร่าม พระพักตร์ดูอมยิ้มอยู่ตลอดเวลา และมีเอกลักษณ์ทางศิลปะของภูกามยาวโดยเฉพาะ


แชร์ข่าวพะเยา