โรงพยาบาลพะเยาร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยาร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยในประชาชนกลุ่มเสี่ยงพื้นที่จังหวัดพะเยา

    ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายชุติเดช   มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก จังหวัดพะเยาโดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง พื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ดำเนินการโดยทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2564 เป้าหมายในการตรวจคัดกรองวันละ 400 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้ จากสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยาระลอกเมษายน ถึง 21 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด19 จำนวน 63 ราย ทุกรายพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยในพื้นที่ 8 อำเภอดังนี้ อำเภอเมืองพะเยา 29 ราย อำเภอจุน  10 ราย อำเภอเชียงคำ 9 ราย อำเภอดอกคำใต้ 5 ราย อำเภอปง 3 ราย อำเภอภูซาง 3 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอเชียงม่วน 1 ราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 รายและอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอภูกามยาว ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ได้มีการติดตามผู้ป่วย  ติดเชื้อโควิด19 ทุกราย และจากรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ทุกราย พบว่า มีการติดเชื้อในครอบครัว จำนวน 8 ครอบครัว ผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย อายุต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 79 ปี อายุเฉลี่ย 29 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา