ประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

แชร์ข่าวพะเยา

กองบริหารงานวิจัยได้จัดการประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหารือการจัดทำเล่มรายงาน 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2562 เพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “1คณะ1โมเดล” ณ ห้องชูชาติ กีฬาแปง โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือครั้งนี้ ซึ่งมีคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และนักวิจัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 16 คณะ 2 วิทยาลัย โดย ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) เดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อชี้แจงประเด็นการเขียนข้อเสนอ ตามกรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ซึ่งมุ่งเน้นการเขียนข้อเสนอตาม Platform 5 “การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการเชิงพื้นที่ และลดความเลื่อมล้ำ” ทั้งนี้จะกระจายให้คณะและวิทยาลัย เขียนข้อเสนอให้ครอบคลุมในจังหวัดพะเยาให้ครบทั้ง 9 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองพะเยา, อำเภอจุน, อำเภอเชียงคำ, อำเภอเชียงม่วน, อำเภอดอกคำใต้, อำเภอปง, อำเภอภูกามยาว, อำเภอภูซางและอำเภอแม่ใจ


แชร์ข่าวพะเยา