ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย Covid-19

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จ.พะเยา ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของ การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการโรงพยาบาลสนาม จ.พะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเตรียมการตามคำสั่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้มหาวิทยาลัยในสังกัด เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19  ที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่จำนวน ๓ ราย ด้วยกัน

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยสั่งการให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด ๓๓ เตียง และเตรียมความพร้อมในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และส่งต่อจากโรงพยาบาลพะเยา เพื่อมารักษาตัว ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาแห่งนี้ ซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อม ถือว่าทุกท่านทำงานกันอย่างหนักหน่วง ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน และ ทีมผู้บริหารที่จะต้องขับเคลื่อนและทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกท่านมากที่สุด สำหรับมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีประกาศ ในด้านของการเรียนการสอนสำหรับนิสิตช่วงภาคเรียนฤดูร้อน ปรับให้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และบุคลากรปฏิบัติงาน Work from Home และได้มีการจัดหัวหน้าส่วนงานได้มาปฏบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง และเตรียมการด้านสวัสดิการประกัน COVID-19 ซึ่งจะเร่งดำเนินการ ในเรื่องสวัสดิการนี้โดยเร็ว”

   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด-19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สําหรับบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป โดยขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิต แสดงบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่ ณ จุดคัดกรอง พร้อมสแกน QR Code ผ่านระบบ “มพ.ชนะ” ทุกครั้ง ภายในอาคารที่เข้าปฏิบัติงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจเช็คการเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัยต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา