PEA พะเยา ตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา

ผู้จัดการ  PEA พะเยา ตรวจความพร้อมพร้อมระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสนาม  ณ.มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

           วันที่ 22 เมษายน 2564  นายสุพิน   แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายประยูร วิรัตนเกษม  รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายวิชาญ ละมัย  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่กา และคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เข้าตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย COVID-19  ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   โดยมี  รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย COVID-19 ของจังหวัดพะเยา