สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์และโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร ประเภทหนี้สหกรณ์    และการจัดการหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์  ทางไกลผ่านระบบ Video Conference  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา