ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) พร้อมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

       สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมร่วมกับส่วนงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางเครื่องมือการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้      เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดการประเมิน และให้คะแนนแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติร่วมกัน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 64 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา และกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้สรุปผลการดำเนินของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้าน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านผลการประเมิน Up ITA ระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้คะแนน 80.04 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ B    

      ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้มอบรางวัล ให้กับหน่วยงานภายในองค์กร ที่ได้เข้ารับการประเมินด้วย เพื่อเป็นกำลังใจในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนเองให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อตอบรับการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา