ม.พะเยา “ประเดิมฉีดวัคซีนโควิด” บุคลากรทางการแพทย์

แชร์ข่าวพะเยา

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 70 โดส ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

            สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งนี้เป็น ของ Sinovac ซึ่งการเข้ารับวัคซีนของบุคลากรจะมีการปฏิบัติจำนวน 8 ขั้นตอนหลังผ่านคัดกรอง -วัดไข้ – ล้างมือ ดังนี้

1. ลงทะเบียน – ทำบัตร 

2. ชั่งน้ำหนัก – วัดความดันโลหิต

3. ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง – ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน

4. รอฉีดวัคซีน 

5. ฉีดวัคซีน 

6. พักสังเกตอาการ 30 นาที – สแกน Line “หมอพร้อม” เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีน

7. สอบถามก่อนกลับ-รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

8. Dash Board ประเมินผลความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ Line “หมอพร้อม”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า วัคซีนที่ได้รับมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรอง ทดสอบ วิจัย และพัฒนามาแล้ว ที่สำคัญอยู่ในการควบคุมของแพทย์ โดยหลังการฉีดจะมีการสังเกตอาการประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อดูผลข้างเคียง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งเป็น โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา การฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยทางด้านทางการแพทย์ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม และการดูแล ผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


แชร์ข่าวพะเยา