เกษตร อ.เชียงม่วน ถ่ายทอดความรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรอำเภอเชียงม่วน  ถ่ายทอดความรู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ หอประชุมหมู่ที่ 2 ต.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน  เปิดการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสารธารณภัย ประจำปี 2564 กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 2 กิจกรรมย่อยการบริการจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ณ หอประชุมหมู่ที่ 2 ต.เชียงม่วน จ.พะเยา ทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา