เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้รับผลกระทบ โควิด-19 ไม่มีผู้มารับซื้อ

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังจากปลาที่เลี้ยงไว้ไม่มีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้และมีกำหนดครบอายุในการออกจำหน่าย แต่ก็ไม่มีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อ วอนหน่วยงานภาครัฐช่วยแก้ไข

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นอย่างหนัก หลังกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่มีอยู่จำนวนกว่า 400-500  ราย ที่ปลาครบกำหนดอายุที่สามารถนำออกจำหน่ายได้แล้ว แต่ก็ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อ เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งหากจะซื้อก็มีปริมาณเพียงเล็กน้อย จึงทำให้เกษตรกรต้องประสบกับภาวะหนี้สินและต้องรับภาระในการเลี้ยงปลาต่อเพิ่มตต้นทุนเกษตรกร และปลาดังกล่าวก็มีขนาดที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด เนื่องจากจะมีขนาดที่ใหญ่เกินความจำเป็น จึงเรียกร้องให้หน่วยงานช่วยมาดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาด้วย

     ด้วยนาย ประยุทธ์ เกษมเศรษฐพัฒน์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตอ๊ำ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในขณะนี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้รับความเดือดร้อนหนักเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  19 ส่งผลให้ไม่มีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อปลาในพื้นที่ ซึ่งหากจะซื้อก็ซื้อในจำนวนที่ น้อยกว่าเดิมมาก ซึ่งหากเป็นสถานการณ์ปกตินั้นในช่วงเวลานี้ ปริมาณปลาในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ก็จะสามารถนำออกจำหน่ายในช่วงนี้ได้ แต่ละวันไม่น้อยกว่า 5-6 พันกิโลกรัม แต่ปัจจุบันมีผู้เดินทางมาซื้อเพียง 500 ถึง 600 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งทำให้เกษตรกรต้องรับภาระในเรื่องของต้นทุนของอาหารปลาและต้องประสบกับภาวะขาดทุนจึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยมาดำเนินการแก้ไข และช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วย

     ขณะที่นายจิรพงศ์ ใจลา ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ระบุว่า ขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด เพื่อให้เข้าทำการช่วยเหลือกับเกษตรกร และในเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จะได้นำเนินการเปิดตลาดชุมชนบริเวณถนนสายหลัก เพื่อให้เกษตรกรนำปลาดังกล่าวไปจำหน่ายยังบริเวณในเขตย่านชุมชนที่มีผู้เดินทางผ่านไปมาสามารถหาซื้อได้ และนอกจากนั้นจะประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ให้ทำการช่วยเหลือในเรื่องของการกระจายผลผลิตปลาดังกล่าวออกสู่ต่างอำเภอและต่างจังหวัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

     สำหรับในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นแหล่งผลิตปลานิล ที่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา โดยที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้เป็นจำนวนมากซึ่งมีเกษตรกร ผู้ทำการเลี้ยงปลานิลมากกว่า 400 ถึง 500 ราย โดยมีบ่อปลาที่ทำการเลี้ยงปลานิลรวมกว่า 2,000 บ่อ แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากไม่มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อปลานิลเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา