เกษตร จ.พะเยา เปิดการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกษตรกร ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งมอก ต.บ้านมาง  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564  นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสารธารณภัย ประจำปี 2564 กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยการบริการจัดการพื้นที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งมอก ต.บ้านมาง  อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา