จ.พะเยา ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๑๖๐๐ /๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้นเนื่องจากการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๑) (๗)และ มาตรา ๓๔(๖) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๗ (๑) และข้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งดังนี้

๑ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือกรณีขับรถยนต์เพียงลำพังโดยไม่มีผู้ร่วมโดยสาร รวมถึงการทำกิจกรรมออกกำลังกายในที่สาธารณะโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๒ เมตร

๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๑แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งได้ตามมาตรา ๓0 รรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชติเดช มีจันทร์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา