สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการลิ้นจี่ฤดูกาลผลิตปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการลิ้นจี่ฤดูกาลผลิตปี2564 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นางวิภารัตน์ สันถนอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการลิ้นจี่ฤดูกาลผลิตปี2564 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการลิ้นจี่ ซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ผลิตลิ้นจี่  ในเรื่องต่างๆ เช่น  การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การรับ-จัดสรรออเดอร์ ฯลฯ


แชร์ข่าวพะเยา