ขอเชิญแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงซุ้มประตูโขงพ่อขุนงำเมือง

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาจะทำการปรับปรุงซุ้มประตูโขงอนุสาวรีย์    พ่อขุนงำเมือง ตามแบบร่าง 3 ตัวอย่างที่ได้ส่งมาพร้อมนี้  เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดพะเยา.จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นผ่าน QR code ในแบบร่างแต่ละแบบ ผลการแสดงความคิดเห็นของท่าน จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการพิจารณาความเหมาะสม ต่อการปรับปรุงซุ้มประตูโขงฯ ต่อไป                                 


แชร์ข่าวพะเยา