สตรีผู้สูงอายุ รวมกลุ่มเย็บหมอน พรมเช็ดเท้าสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มสตรี แม่บ้าน และผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเชียงทองหมู่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่ม ตัดเย็บ หมอน ผ้าเช็ดเท้า ไม้กวาด และอื่นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้และครอบครัว ชุมชน ตลอดจน เป็นการ สร้างความรักความสามัคคี ให้แก่กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ที่มีเวลาว่าง เข้ามาร่วมทำกิจกรรม และ เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ให้แข็งแรง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นโรค ในผู้สูงอายุ


      โดยจากการสังเกตกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเชียงทอง ดังกล่าว พบว่า ได้มารวมตัวกัน ภายในอาคาร อเนกประสงค์ ของวัดเชียงทอง เพื่อร่วมกันทำ การผลิต ตัดเย็บ ผ้าเช็ดเท้า หมอน ไม้กวาด และผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อนำออกจำหน่าย สร้างรายได้ และที่สำคัญสินค้าที่ทำการผลิตมีราคาถูกตั้งแต่  20 บาทขึ้นไป และยัง รับออเดอร์ สั่งทำ ในราคาพิเศษอีกด้วย  จนสินค้าที่กลุ่มแม่บ้าน ชุมชนวัดเชียงทอง ผลิตกลาย เป็นสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังทองอีกด้วย


นางสุกัณย์ พร้อมสุข อายุ 54 ปีบ้านเลขที่ 329 หมู่ 8 บ้านศาลา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประธานกลุ่มแม่บ้านวัดเชียงทอง-ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงทอง กล่าวว่า กลุ่มสตรีและสตรีผู้สูงอายุชุมชนวัดเชียงทองได้รวมตัวกันทำการตัดเย็บ ผ้าเช็ดเท้าหมอนไม้กวาดและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในชุมชน วัด เชียงทอง และเป็นการสร้างความ สามัคคี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง สุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ป้องกันโรคภัย ไข้เจ็บและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุน จากพระครูไพจิตร ธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ได้ให้การสนับสนุน ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน และสินค้าที่ผลิตนอกจากจะนำออกจำหน่ายแล้ว ยังทำการแบ่งปันให้กับทางวัดได้ใช้ประโยชน์ หากมีงานเทศกาลต่างๆก็จะนำสินค้าดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นทางกลุ่มแม่บ้านและ ผู้สูงอายุ ชุมชนวัดเชียงทอง ยังได้รวมกันจัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงทอง ขึ้นโดยมีสินค้า ที่ทำการผลิต ตัดเย็บ ขึ้นมา จำหน่าย เป็นสินค้า OTOP ด้วย ซึ่งราคานั้นจะขายในราคาที่ถูก โดยเริ่มตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป และ ยังรับสั่งทำ ตามออเดอร์ อีกด้วย หาก ผู้ใดสนใจสินค้าสามารถสอบถาม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092 1416 109

สัมภาษณ์…นางสุกัณย์ พร้อมสุข ประธานแม่บ้าน วัดเชียงทอง-ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงทอง เบอร์โทร 092 1416 109



แชร์ข่าวพะเยา