สหกรณ์จ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 2564

แชร์ข่าวพะเยา

      สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าตรวจเยี่ยม และประเมินศักยภาพและจัดการกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง  ปีงบประมาณ 2564 ณ  ตำบลเจดีย์คำ  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

      วันที่ 13 พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30 น. นายเอนก  ชื่นใจ   สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์  สุนันต๊ะ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมด้วย นางสาวพรพรรษา  เมี้ยงหอม  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ – ภูซาง) เข้าตรวจเยี่ยม และประเมินศักยภาพและจัดการกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง  ปีงบประมาณ 2564 (เกษตรกรรายเดิม ปี 2561-2562) สังกัดกลุ่มเกษตรกรทำสวนผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านวังเค็มเก่า โดย ได้ตรวจเยี่ยมแปลง เกษตรกร จำนวน 7 ราย ณ  ตำบลเจดีย์คำ  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ทำการเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการพืชผัก สวนครัว เช่นปลูก ฟักทอง บล็อคโครี่  พริก มะเขือ  ปลูกข้าว  ผลไม้ เช่น  มะละกอ ฝรั่ง  และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่  ปลา ฯลฯ


แชร์ข่าวพะเยา