สสจ.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

คณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด19 ก่อนให้บริการวัคซีนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อสม.กลุ่มอาชีพเสี่ยง รอบที่ 4 จำนวน 1,500 ราย รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรังที่จะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายนนี้

            ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา  ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยาและนายแพทย์สมภพ เมืองชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 5 / 2564  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 4 จะกระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพเสี่ยง จำนวน 1,500 รายและกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่จองการนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือผ่านไลน์และแอปพลิเคชันหมอพร้อม ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดการจองวัคซีนเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมในระบบ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 63,308 ราย และสามารถลงจองวันเวลาในการฉีดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้รับการฉีดวัคซีนในรอบเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา