PEA อ.เทิง จ.เชียงราย ปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง

แชร์ข่าวพะเยา

  PEA อำเภอเทิง  จ.เชียงราย   ร่วมกับทีมงานคลัสเตอร์ดอยตุง  ปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อรองรับการขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข  1021  อ.ดอกคำใต้ – อ. เทิง ตอน 3  หลักกิโลเมตรที่ 86 – 100+019 ช่วง A  แล้วเสร็จ  100  %

     วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  นายโกสิทธิ์   อติเปรมินทร์    ผจก. PEA เทิง  มอบหมายให้   นายนิพัฒน์  กฤตสัมพันธ์  และ นาย ธนเรือง ยศเรืองศักดิ์  หผ.ปบ.  ร่วมกับ  คลัสเตอร์ดอยตุง    ดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อรองรับการขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข  1021  อ.ดอกคำใต้ – อ. เทิง ตอน 3  หลักกิโลเมตรที่ 86 – 100+019  โดยมีปริมาณงานที่ดำเนินการดังนี้

1. รื้อถอน  เสา คอร.  ขนาด 14.00  เมตร  จำนวน  19  ต้น 

2.  ปักเสา  คอร.  ขนาด 14.30  เมตร  จำนวน  19  ต้น

3.  พาดสายขนาด 185 sac.  ระยะทางประมาณ  800  เมตร 

4. ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า  ขนาด 100 เควีเอ  จำนวน  1  เครื่อง

โดยมีทีมงาน จำนวน 11 ทีมงาน  ร่วมปฎิบัติงาน กว่า  140  นาย  ดังนี้.-

1.  ทีมงาน ผรก.กกค.น. 1     จำนวน   2  ทีมงาน

2. ทีมงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 KV  จำนวน  1  ทีมงาน

3.  PEA   เทิง                       จำนวน   3  ทีมงาน

4. PEA  แม่สาย           จำนวน  1  ทีมงาน

5. PEA  แม่สรวย         จำนวน  1  ทีมงาน

6. PEA  เวียงป่าเป้า     จำนวน  1  ทีมงาน

7. PEA เชียงของ         จำนวน  1  ชุดงาน

8. ชุดงานตัดต้นไม้ PEA  เทิง      จำนวน  1  ทีมงาน

      ในการดำเนินการปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ในช่วง A ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %  พร้อมทั้งได้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยพร้อมให้ทำกิจกรรม KYT  ทุกครั้ง   ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  และเน้นย้ำกฎความปลอดภัยเพื่อเพื่อนและตนเอง “ป้องกันก่อนเกิดเหตุ  สังเกตุก่อนเกิดภัย  ปฎิบัติจนเป็นนิสัย  เพื่อความปลอดภัยที่ยั่งยืน”     การปฎิบัติงานแล้วเสร็จและจ่ายไฟ ในเวลา  16:00  น. 


แชร์ข่าวพะเยา