ธ.ก ส.พะเยา เปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยาจัดโครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ขั้นที่ 1ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นช่องทางการส่งเสริมการขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูป โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ปลัดจังหวัดพะเยาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ นายราชันย์ แก้วประภา ผู้จัดการสาขาพะเยา ในสังกัดสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกล่าวว่าการจัดโครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ขั้นที่ 1ถือเป็นการส่งเสริมการขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ราคาถูก เนื่องจากเป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในจังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า เป็นผลผลิตที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครัวเรือนลูกค้า ธ.ก.ส.และประชาชนทั่วไปได้รับสินค้าที่ถูกและมีคุณภาพ ปลอดสารพิษและเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งสาขาพะเยาได้รับความร่วมมือจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาตรวจสอบหาสารพิษในพืชผัก ผลไม้เพื่อให้เกิดความอุ่นใจให้กับผู้บริโภค
 นางณิศชากร พิมยศ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยากล่าวว่าทางธ.ก.ส.พะเยา ได้ดำเนินการยุทธศาสตร์และสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามยุทธศาสตร์ ที่ 1เพิ่มขีดความสามารถ สนับสนุนให้ความรู้และเงินทุนเพื่อพัฒนาภาคเกษตรต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร บุคคลทั่วไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนโครงการต่างๆ ตรงกับเจตนารมณ์ของธนาคารเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา