จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 แก่กลุ่มอาชีพเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชนและ อสม.

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา

โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 4 จะกระจายวัคซีนโควิด -19ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มอาชีพเสี่ยง ได้แก่ ครู ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานส่งของ พนักงานบริการในร้านอาหารและตลาด 2.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและ3.อสม.จำนวนทั้งสิ้น 685 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด 30 นาที  ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด..รับวัคซีนยังคงมาตราการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา