แสดงความยินดี

นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบให้นายสัจจวิทย์  ลีลาวณิชย์ เลขาฯและคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนายศุภชาติ สันกว๊าน  ที่ได้รับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบ้านต๋อม